Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky POLMETAL GmbH
Stav: 01.05.2019

I. Rozsah pôsobnosti

1. Ponuky, dodávky a iné služby spoločnosti POLMETAL GmbH so sídlom v Berlíne (ďalej len „Predávajúci“) sú realizované výlučne na základe predajných, dodacích a platobných podmienok predávajúceho v znení platnom na čas uzavretia zmluvy (ďalej len „VOP“). VOP platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy bez toho, aby na ne musel predávajúci v každom jednotlivom prípade znova odkazovať.

2. Tieto VOP platia výlučne pre podnikateľov v zmysle § 14 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB).

3. Odchylné, rozporné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky kupujúceho sa stanú súčasťou zmluvy len vtedy a v rozsahu, v akom predávajúci – konajúci prostredníctvom konateľa(ov), splnomocnenca(ov) alebo osôb výslovne splnomocnených predávajúcim – výslovne súhlasil s ich platnosťou v textovej podobe (oddiel II.1.).

II. Cenové ponuky a potvrdenia objednávok

1. Formulár
Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim musia byť platné vždy v textovej forme (iba podpísaný list, fax alebo e-mail).

2. Zodpovednosť tretích osôb konajúcich v mene kupujúceho
Tretia osoba konajúca v mene kupujúceho zaručuje, že je riadne oprávnená na uzavretie zmluvy, inak zodpovedá za plnenie zmluvy alebo náhradu škody v súlade so zákonnými ustanoveniami.

3. Informácie obsiahnuté v katalógoch a na webovej stránke
Všetky informácie v katalógoch, prospektoch, iných informačných materiáloch ako aj prezentácia produktov na domovskej stránke predávajúceho vrátane technických údajov a špecifikácií podliehajú zmenám. Cenníky pre predajcov sú orientačné a vyžadujú si potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, aby boli v konkrétnom prípade účinné. Predávajúci je oprávnený vykonávať zmeny vo svojich dokumentoch kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, za smerodajné sa považujú informácie o produkte zverejnené na webovej stránke polmetal.de v čase príslušného uzavretia zmluvy.

4. Uzavretie zmluvy v prípade záväznej objednávky zo strany kupujúceho
Pokiaľ má byť objednávka kupujúceho kvalifikovaná ako zmluvná ponuka podľa § 145 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) a neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa lehoty na prijatie, predávajúci je oprávnený prijať ponuku kupujúceho prostredníctvom potvrdenie objednávky v textovej podobe (bod II.1.) v lehote 3 kalendárnych týždňov od jej prijatia. V prípade nepotvrdenia objednávky predávajúcim včas a vo forme, bude ponuka kupujúceho v každom prípade považovaná za odmietnutú. Pre výpočet termínu je rozhodujúci dátum potvrdenia objednávky v textovej forme. Dodatočné alebo dodatkové potvrdenie objednávky predstavuje novú ponuku predávajúceho. V tomto prípade bod II.5. vety 2 až 4 sa použijú primerane.

5. Uzavretie zmluvy v prípade žiadosti o cenovú ponuku
Žiadosť o cenovú ponuku je možné podať písomne, faxom, e-mailom alebo telefonicky. Ak nie je v ponuke uvedené inak, ponuky zo strany predávajúceho sa vždy môžu zmeniť. Potvrdenie ponuky kupujúcim (objednávka) je záväzné. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho v textovej forme (bod II.1.). Úpravy alebo doplnenia ponuky Predávajúceho zo strany Kupujúceho pred potvrdením objednávky predstavujú novú žiadosť o ponuku Predávajúcemu. Ak žiadosť o cenovú ponuku zostane nezodpovedaná alebo ak nebude objednávka riadne potvrdená do 3 kalendárnych týždňov, k uzatvoreniu zmluvy nedôjde.

6. Zrušenie
Zmeny, doplnky alebo zrušenie objednávky po potvrdení objednávky sú vylúčené. Predávajúci však môže vziať do úvahy požiadavku na úpravu zo strany kupujúceho do 24 hodín od potvrdenia objednávky bez toho, aby bol povinný tak urobiť, a to pod podmienkou, že objednávka ešte nebola odoslaná do výroby. Okrem toho nemá kupujúci právo na zmenu alebo zrušenie objednávky.

7. Informácie poskytnuté kupujúcim
Je výhradnou zodpovednosťou kupujúceho poskytnúť potrebnú technickú dokumentáciu vrátane výkresov, výpočtov a materiálov, aby sa presvedčil o jej presnosti a úplnosti a aby produkty predávajúceho používal vhodným a bezchybným spôsobom. Za prenos nesprávnych informácií a technických záznamov, údajov a dokumentov zostáva výlučne zodpovedný Kupujúci. Toto však platí len v prípade, ak predávajúci neposkytol samostatné poradenstvo a podporu za poplatok.

8. Opakujte objednávky
V prípade opakovaných objednávok je povinnosťou kupujúceho na túto skutočnosť výslovne upozorniť predávajúceho uvedením čísla predchádzajúcej objednávky. V prípade, že kupujúci zadáva opakované objednávky bez bližšieho upresnenia, vychádzajú vždy z predchádzajúcej objednávky. Predávajúci nezodpovedá za farebné odchýlky obvyklé v obchode pri opakovaných objednávkach. Tieto sa považujú za dohodnutú kvalitu produktu.

9. Vlastnícke práva a autorské práva k dokumentom
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke a autorské práva na katalógy, brožúry, informačné materiály a všetky súčasti ponuky. To platí najmä pre technické výkresy, pomocný materiál, výpočty, zoznamy dielov a/alebo inštalačné plány. Tieto nesmú byť reprodukované, vydávané tretím osobám alebo sprístupnené bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho a musia byť predávajúcemu na požiadanie vrátené v úplnom znení. Vo všetkých ostatných ohľadoch platí odsek XII.9.

III. Dátum a čas dodania

1. Termíny dodania a dodacie lehoty sú len približné a nezáväzné.

2. Fixtermine sind ausgeschlossen.

3. Dohodnuté dodacie lehoty začnú plynúť po tom, čo kupujúci poskytne predávajúcemu všetky informácie a dokumenty potrebné na realizáciu objednávky a dodávky a po dohodnutom prijatí platby predávajúcim. Akékoľvek zmeny v objednávkach po potvrdení objednávky, vrátane zmeny dodacej adresy, budú viesť k zodpovedajúcemu posunutiu dodacích termínov alebo dodacích lehôt.

4. Výhrada samozásobovania – Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak ho bez vlastného zavinenia nedodajú jeho dodávatelia alebo subdodávatelia napriek uzavretiu zhodného zabezpečovacieho obchodu. Zodpovednosť Predávajúceho za škody je v tomto prípade vylúčená. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o nedostupnosti produktov a v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcemu bezodkladne vráti všetky už prijaté protiplnenia.

5. Vyššia moc – predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a plnenia v dôsledku vyššej moci a v dôsledku udalostí, ktoré pre predávajúceho značne sťažia alebo znemožnia doručenie nielen dočasne – sem patria najmä štrajky, výluky, úradné príkazy , atď., a to aj vtedy, ak sa vyskytujú u dodávateľov predávajúceho, ich subdodávateľov, iných dodávateľov predávajúceho alebo u poverenej špedičnej, logistickej alebo prepravnej spoločnosti. Oprávňujú predávajúceho odložiť dodávku alebo službu o dobu trvania prekážky plus primeranú dobu nábehu a úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy z dôvodu ešte nesplnenej časti.

6. predávajúci nezodpovedá za vyššie uvedené okolnosti podľa odseku 4 a/alebo odseku 5 ani vtedy, ak nastanú počas už vzniknutého omeškania. O začiatku a konci takýchto prekážok bude Predávajúci Kupujúceho čo najskôr informovať.

7. ak prekážka trvá dlhšie ako 4 mesiace, je kupujúci oprávnený po stanovení primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy na ešte nesplnenú časť.

8. Kupujúci môže predávajúcemu stanoviť dodatočnú lehotu na dodanie, len ak splnil svoje povinnosti súčinnosti a dohodnutý termín dodania alebo dodacia lehota bola prekročená. Táto ochranná lehota musí byť primeraná a spravidla najmenej 4 týždne.

9. Čiastočné dodávky – Predávajúci je oprávnený vykonať čiastočné dodávky alebo poskytnúť čiastkové služby, pokiaľ je to pre Kupujúceho primerané. Faktúry za čiastkové dodávky budú uhradené v uvedených termínoch splatnosti.

IV. Dodacie podmienky

1. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, dodávky sa uskutočnia bezplatne na kamiónových prácach. Ak bol dohodnutý odber kupujúcim, uskutoční sa v prevádzke predávajúceho najneskôr do 3 týždňov od sprístupnenia tovaru predávajúcim a upovedomenia kupujúceho o možnosti odberu. Pri prekročení tejto lehoty si predávajúci účtuje skladné, prípadné záruky strácajú platnosť (záručné podmienky) a kupujúci je v omeškaní s prevzatím.

2. Nebezpečenstvo vrátane nebezpečenstva z omeškania prechádza na kupujúceho odovzdaním špeditérovi alebo prepravcovi, železnici, pošte, kuriérovi alebo naložením na vozidlá predávajúceho za účelom doručenia, resp. samozberu, pri odovzdaní.

3. Ak je dodávka na stavenisko dohodnutá v individuálnom prípade, uskutoční sa len vtedy, ak podmienky prístupu umožňujú dodávku ťažkými nákladnými vozidlami bez rizika pre vozidlo a náklad. Tovar bude prepravovaný výlučne 40t kĺbovými nákladnými vozidlami na riziko kupujúceho. Kupujúci je zodpovedný za to, že vozňový vlak môže jazdiť aj s plným nákladom sám od seba z priestoru verejnej dopravy na miesto vykládky a späť po rovnom, nosnom teréne. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený vyložiť tovar na hranici verejného dopravného priestoru.

4. Kupujúci je povinný uviesť presnú adresu doručenia, kontaktnú osobu a číslo svojho mobilného telefónu. Zmeny dodacej adresy pre dodávky na stavbu sú vylúčené po naložení tovaru alebo vyhotovení plánu trasy. Ak sa dodávka nepodarí z dôvodu uvedenia nesprávnych alebo nepresných údajov zo strany kupujúceho, kupujúci znáša náklady na neúspešný pokus o doručenie, pokiaľ nebolo dohodnuté doručenie bez dopravy. V každom prípade budú kupujúcemu osobitne účtované dodatočné náklady na spätnú dopravu a nové doručenie. Platí to aj pre neobývané alebo nepriechodné staveniská.

5. Ak kupujúci neprevezme zásielku a tovar bude musieť vrátiť, predávajúci si účtuje 2 € za kilometer za spiatočnú cestu a 20 € za deň skladovania v sklade predávajúceho. Opakované doručenie bude účtované osobitne. Ak je z dôvodov, za ktoré zodpovedá kupujúci, potrebná druhá dodávka, nárok na dodaný tovar zaniká (záručné podmienky).

6. Ak nie je dohodnuté inak, vykládku vykoná personál poskytnutý kupujúcim a nesmie presiahnuť dobu 0.5 hodiny po doručení. V prípade prekročenia tejto doby je predávajúci oprávnený účtovať si za státie.

7. Vykládka žeriavu nie je súčasťou objednávky, pokiaľ predávajúci neprijal povinnosť vyložiť žeriav ako doplnkovú službu v textovej podobe. Vykladanie sa vykonáva výlučne na úrovni zeme a rovnobežne s vozidlom. Štandardne sa dodáva s vozidlami, ktoré je možné nakladať a vykladať zboku. Vykládka zo strany kupujúceho musí byť vykonaná len vhodnými strojmi.

8. V prípade dodávok bez prítomnosti osoby oprávnenej prevziať tovar je kupujúci povinný do 24 hodín zaslať predávajúcemu podpísaný dodací list. V prípade nepotvrdeného dodacieho listu zašle predávajúci kupujúcemu kópiu dokladov v elektronickej podobe. Ak do 48 hodín nepríde žiadna odpoveď, doručenka sa považuje za potvrdenú. Na tento právny následok predávajúci upozorní v uvedenej elektronickej správe.

9. Ak je dodávka uskutočnená dopravnými prostriedkami predávajúceho – vrátane europaliet, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu rovnaký počet vyložených paliet (výmena paliet). V prípade, že preprava prebieha na špeciálnych paletách predávajúceho, bude účtovaná záloha v hodnote paliet podľa aktuálneho cenníka. V prípade vrátenia týchto špeciálnych paliet bude záloha vrátená.

10. Kupujúci je povinný z času na čas zaslať iné obaly ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 9 vyššie na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu v súlade s platnými predpismi.

11. Výrobky sú vždy dodávané v obalových jednotkách (max. 3.5 tony). Ak si želáte menšie balenia, musí byť veľkosť balenia uvedená predajcovi v čase žiadosti o cenovú ponuku alebo pri objednávke. Zmena veľkosti balenia na žiadosť kupujúceho po uzavretí zmluvy bude mať za následok prepočet paušálov za balenie, ktoré znáša kupujúci. Ak nebude prepočítaná cena balného zo strany kupujúceho potvrdená do 48 hodín, žiadosť kupujúceho o zmenu sa považuje za neplatnú s tým dôsledkom, že predávajúci môže zabaliť výrobky do obalov podľa vety 1 vyššie.

12. Pri objednávkach s celkovou hmotnosťou do 40 kg (najmenšie množstvá) si predávajúci vyhradzuje právo objednať alternatívne prepravné služby (napr. balíkové služby alebo špeditérov). Preprava je na náklady a riziko Kupujúceho.

V. Ceny

1. Prednostne platia ceny uvedené v potvrdení objednávky.

2. Ceny predávajúceho sú netto ceny. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná vo výške stanovenej zákonom v čase dodania. Všetky clá, poplatky, dane a iné verejné poplatky znáša kupujúci.

3. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu, náklady na prípadné poistenie dopravy požadované kupujúcim, ako aj prípadné prepravné náklady v prípade položky IV.12 a náklady na špeciálne balenie v prípade položky IV.11 znáša kupujúci.

4. Všetky ceny sú založené na nákladových faktoroch v čase potvrdenia objednávky. Ak následne dôjde u predávajúceho alebo jeho dodávateľov k výraznému zvýšeniu nákladov na suroviny, energie, dopravu a obalový materiál a ak tieto povedú k výraznému zvýšeniu jeho nákupných cien alebo nákladových cien, je predávajúci oprávnený požadovať okamžité prerokovanie úprava ceny, pokiaľ cena nebola výslovne potvrdená ako pevná cena. Ak nedôjde k dohode v primeranej lehote, Predávajúci je oslobodený od svojej dodacej povinnosti v súvislosti s neuhradenými dodávkami.

5. Ak dohodnutý termín dodania presiahne dobu 4 mesiacov od uzavretia zmluvy a ak došlo u predávajúceho po uzavretí zmluvy k nepredvídateľným nárastom nákladov alebo trhových cien s ohľadom na tovar (bod V.4.) , Predávajúci je oprávnený primerane zvýšiť dohodnutú cenu podľa svojho primeraného uváženia.

VI. Všeobecné podmienky

1. Ak neexistuje výslovná dohoda, predpokladá sa použitie tovaru v miernych klimatických zónach Európy, s výnimkou vysokohorských oblastí a/alebo pobrežných oblastí s kontamináciou soľou. Tovar nie je vhodný pre trvalý styk s vodou.

2. Vzorky sú priemerné vzorky. Technické údaje a špecifikácie je potrebné považovať len za približné s ohľadom na maximálne a minimálne limity. Farebné odchýlky v rámci obvyklých limitov nie sú dôvodom na reklamáciu. Farebné odchýlky a vyblednutie tovaru vyskytujúce sa v priebehu času vplyvom počasia sú technicky nevyhnutné a pre daný produkt typické. Zodpovedajú zmluvnej kvalite produktov a neoprávňujú zákazníka na uplatnenie záručných nárokov.

3. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, za zmluvne dohodnutú kvalitu sa považujú európske normy platné v čase uzavretia zmluvy. Vo všetkých ostatných ohľadoch bude náš tovar dodaný v bežnej kvalite a prevedení.

4. Pre ošetrenie tovaru, najmä výkvety, farebné odchýlky, praskliny a rozmerové tolerancie, platia príslušné európske normy v platnom znení, ako aj technické pokyny vydané predávajúcim na skladovanie, kladenie, čistenie a ošetrovanie tovaru. dohodnuté ako neoddeliteľná súčasť zmluvy. Najnovšiu verziu nájdete na stránke Predávajúceho. Kópia príslušnej platnej európskej normy alebo technických poznámok predávajúceho bude vystavená na kontrolu v príslušných predajných priestoroch predávajúceho. Okrem toho sa na tovar vzťahujú aktuálne montážne pokyny IFBS.

5. Ak ide o produkty 2. voľby, sú v súlade so zmluvou, aj keď majú chyby, ktoré sa bežne vyskytujú pri tovare 2. voľby.

6. Plány, projekty, ako aj nárezové listy a kalkulácie vypracované bezplatne predávajúcim slúžia len ako návrhy a spravidla vychádzajú z informácií poskytnutých kupujúcim. Predávajúci za ne nezodpovedá, sú nezáväzné a vyžadujú si ich preštudovanie a potvrdenie zo strany kupujúceho.

7. Za získanie potrebných povolení a vytvorenie a udržiavanie ďalších požiadaviek je výlučne zodpovedný Kupujúci.

VII. Kontrola kvality a reklamácie

1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po dodaní alebo pri prevzatí z výroby nasledovne:

1.1 Prezrite si tovar podľa počtu kusov, hmotnosti a balenia.

1.2 Vykonajte aspoň náhodne, reprezentatívne kontrolu kvality, aby ste v primeranom rozsahu otvorili obal a skontrolovali vonkajšiu kvalitu samotného tovaru.

1.3 Prípadné reklamácie zaznamenajte na dodávku a nechajte si ich potvrdiť podpisom vodiča nákladného auta a osôb podieľajúcich sa na vykládke s uvedením ich mien a presných adries.

2. Pri oznamovaní závad je kupujúci povinný dodržať nasledujúce formy a lehoty:

2.1 Zjavné vady je potrebné nahlásiť predávajúcemu ihneď po doručení alebo prevzatí a pred montážou tovaru. V prípade oznámenia skrytej vady, ktorá zostala pôvodne nezistená napriek riadnej počiatočnej kontrole podľa vyššie uvedeného odseku, musí byť oznámenie podané do konca pracovného dňa nasledujúceho po jej zistení, najneskôr však do dvoch týždňov od doručenia resp. odber tovaru.

2.2 Oznámenie o chybe musí byť predávajúcemu doručené v uvedených lehotách písomne ​​alebo podrobne e-mailom. Oznámenie závad telefonicky nestačí. Oznámenia o nedostatkoch pre obchodných zástupcov, maklérov alebo agentov sú irelevantné.

2.3 Oznámenia závad vyžadujú vždy špecifikáciu čísla objednávky alebo dodacieho listu a zaslanie obrazového materiálu. Druh a rozsah vytýkanej vady musí byť jasne zrejmý z oznámenia vady.

2.4 Kupujúci je povinný uschovať odmietnutý tovar k dispozícii v mieste obhliadky na kontrolu Predávajúcim, jeho dodávateľmi alebo odborníkmi poverenými Predávajúcim.

3. Reklamácie počtu kusov, hmotnosti, balenia tovaru ako aj jeho vonkajšieho stavu, pokiaľ je možné ho zistiť náhodnou kontrolou vzorky, sú vylúčené, ak na dodacom liste nie je zodpovedajúci záznam a podpisy.

4. Tovar, ktorý nebude včas a včas reklamovaný, sa považuje za schválený a prijatý.

5. V prípade železničnej prepravy, vrátane prepravy na železničných nákladných automobiloch, musia byť škody a straty pri preprave zisťované úradným železničným inventárom, vrátane osvedčenia o poškodení a nedostatkoch v nákladnom liste, aby boli uznané. . Ak nebude reklamácia uplatnená včas a včas, stav tovaru sa považuje za schválený a reklamácie z vád materiálu už nie je možné uplatniť. Vzdať sa námietky omeškania je možné len výslovne a v textovej forme. Akékoľvek opatrenia na odstránenie vád po uplynutí lehôt na oznámenie vád sa považujú za prejav dobrej vôle.

VIII. Záruka a záruka

1. Aj v prípade vady je kupujúci povinný tovar prevziať, najmä musí byť dopravný prostriedok za každých okolností vyložený alebo vyložený. Tovar je potrebné riadne uskladniť a vrátiť len po dohode s predávajúcim.

2. V prípade opodstatneného oznámenia vady kupujúci dohodne s predávajúcim primeranú lehotu na následné plnenie, ktorá je spravidla minimálne 10 týždňov. Následné plnenie môže byť uskutočnené podľa uváženia predávajúceho odstránením vady alebo dodaním nového tovaru. Predovšetkým má predávajúci možnosť opraviť iba reklamované diely alebo dodať nový tovar. Nároky na dodanie celých šarží neexistujú.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade neúspešných dvoch pokusov o následné plnenie zo strany predávajúceho. Odstúpenie od celej zmluvy vyžaduje, aby kupujúci nemal záujem na čiastočnom plnení.

4. Informácie a údaje poskytnuté predávajúcim sú záväzné len vtedy, ak sú poskytnuté písomne ​​a osobami v zmysle bodu I.3.

5. Zmluvné dohody o kvalite predstavujú poskytnutie záruky v zmysle § 443 BGB len vtedy, ak to bolo výslovne písomne ​​dohodnuté (záručný list).

6. Ak bola chyba zistiteľná pred ďalším spájaním a/alebo montážou produktov, náklady spojené s demontážou znáša kupujúci.

7. XII.1. zostáva nedotknutá.

IX. Obmedzenia zodpovednosti

1. V prípade mierneho nedbanlivostného porušenia základných zmluvných povinností je zodpovednosť predávajúceho obmedzená na predvídateľné, zmluvne typické priemerné škody podľa typu produktov. To platí aj v prípade mierne nedbanlivého porušenia povinností zákonnými zástupcami predávajúceho a ich zástupcom.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade mierneho nedbanlivostného porušenia nepodstatných zmluvných povinností.

3. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti platia pre všetky nároky na náhradu škody bez ohľadu na právny základ.

4. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti však neobmedzujú žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok, zodpovednosť vyplývajúcu z prevzatia záruky za akosť alebo zodpovednosť za zavinené ublíženie na zdraví, na zdraví alebo na živote, prípadne za úmysel alebo hrubej nedbanlivosti, alebo v prípade podvodného zatajenia vád.

X. Platba

1. Predávajúci je oprávnený požadovať okamžite splatnú zálohu. V tomto prípade bude zadanie objednávky na výrobu podmienené prijatím platby vopred.

2. Bez ohľadu na odsek 1 vyššie je plná cena vrátane akýchkoľvek vedľajších nákladov, ktoré má znášať kupujúci, splatná najneskôr v deň pred naložením tovaru v továrni. To platí aj pre dohodnuté čiastkové dodávky. Všetky platby sú chápané ako bez zrážok.

3. Kupujúci má právo na započítanie alebo zádržné právo len vtedy, ak je jeho pohľadávka právoplatne preukázaná alebo nesporná. V prípade vád dodávky je predávajúci oprávnený podmieniť následné dlžné plnenie kupujúcim zaplatením dlžnej kúpnej ceny. Kupujúci je však oprávnený ponechať si primeranú časť kúpnej ceny v súvislosti s vadou.

4. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať nároky a práva z vád, ak neuhradil splatné platby a pokiaľ dlžná suma (vrátane prípadných vykonaných platieb) nie je v primeranom pomere k hodnote – vadného – tovaru.

5. Predávajúci je oprávnený započítať platby najskôr na staršie dlhy Kupujúceho, a to aj napriek akémukoľvek inému ustanoveniu Kupujúceho a informuje Kupujúceho o spôsobe započítania. Ak už náklady a úroky vznikli, je Predávajúci oprávnený započítať platbu najskôr na náklady, potom na úroky a nakoniec na hlavné plnenie.

6. Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu komerčný úverový limit a Kupujúci ho prekročí, Predávajúci má právo zastaviť dodávky tovaru až do momentu prijatia platby vo výške, o ktorú bol úverový limit prekročený. To platí aj pre neuhradené faktúry, ktoré sú ešte v dohodnutej lehote splatnosti.

7. Za dátum platby sa vždy považuje deň prijatia peňazí v pokladni alebo deň pripísania na bankový účet predávajúceho.

8. Ak kupujúci nezaplatí po upomienke predávajúceho po lehote splatnosti, je v omeškaní s platbou. Par. § 286 ods. 3 BGB zostáva nedotknutý.

XI. Výhrada vlastníckeho práva

1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predaným produktom až do úplného zaplatenia všetkých súčasných a budúcich nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pokračujúceho obchodného vzťahu kupujúcim.

2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, nemôže byť zastavený tretím osobám ani postúpený ako záruka pred úplným zaplatením zabezpečených pohľadávok. Kupujúci bezodkladne písomne ​​oznámi predávajúcemu, ak a v rozsahu, v akom sa tretie osoby zmocnia produktov patriacich predávajúcemu.

3. Kupujúci je oprávnený ďalej predávať a/alebo spracovávať produkty podliehajúce výhrade vlastníctva v rámci bežného obchodného styku. V tomto prípade platia navyše nasledujúce ustanovenia. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje na produkty, ktoré sú výsledkom spracovania, miešania alebo kombinovania produktov predávaných v ich plnej hodnote, pričom za výrobcu sa považuje predávajúci. Ak v prípade spracovania, miešania alebo kombinovania s produktmi tretích osôb zostane vlastnícke právo tretích osôb, nadobúda Predávajúci spoluvlastníctvo v pomere k fakturovaným hodnotám spracovaných, zmiešaných alebo kombinovaných produktov. Vo všetkých ostatných ohľadoch platí pre výsledný produkt to isté, čo pre produkty dodané s výhradou vlastníctva. Kupujúci týmto postupuje predávajúcemu ako zábezpeku akékoľvek pohľadávky voči tretím osobám vyplývajúce z ďalšieho predaja produktov alebo produktu celkom alebo vo výške prípadného spoluvlastníckeho podielu predávajúceho v súlade s vyššie uvedeným ustanovením. Predávajúci akceptuje postúpenie. Povinnosti kupujúceho uvedené v bode XI.2 sa vzťahujú aj na postúpené pohľadávky. Kupujúci zostáva oprávnený vymáhať reklamáciu okrem predávajúceho.

4. Predávajúci sa zaväzuje nevymáhať pohľadávku, pokiaľ kupujúci plní svoje platobné záväzky voči predávajúcemu, nie je v omeškaní s platbou, nebol podaný návrh na začatie konkurzného konania a nemá iný nedostatok v platobnej schopnosti. . V takom prípade však môže predávajúci požadovať, aby mu kupujúci oznámil postúpené pohľadávky a ich dlžníkov, poskytol všetky informácie potrebné na vymáhanie, odovzdal príslušné doklady a informoval dlžníkov (tretie osoby) o postúpení.

5. Ak realizovateľná hodnota cenných papierov prevyšuje nároky predávajúceho o viac ako 20 %, predávajúci na žiadosť kupujúceho uvoľní cenné papiere podľa vlastného výberu.

XII. Omeškanie s prevzatím, omeškanie s platbou a porušenie iných zmluvných povinností zo strany Kupujúceho

1. V prípade, že kupujúci nesplnil svoju povinnosť súčinnosti napriek výzve predávajúceho tak, že predávajúci nemôže splniť svoju povinnosť dodať a tovar je skladovaný dlhšie ako 3 týždne odo dňa dokončenia, záruka na vyrobený tovar zaniká a Kupujúci je v omeškaní s prevzatím.

2. Ak je kupujúci v omeškaní s kúpou alebo prevzatím tovaru alebo časti tovaru alebo iného plnenia, ktoré má byť na základe zmluvy v omeškaní, alebo ak je kupujúci v omeškaní s platbou, je predávajúci oprávnený po určení primeranej lehote odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne a/alebo uplatniť nárok na náhradu škody podľa bodu IV.5, ak sa preukáže konkrétne vyššia škoda, pokiaľ kupujúci nepreukáže nižšiu škodu alebo nevzniknutie škody.

3. Ďalej je Predávajúci oprávnený vyzvať Kupujúceho k okamžitému prevzatiu tovaru a fakturovať tovar.

4. V prípade omeškania s platbou je predávajúci oprávnený požadovať úrok vo výške 8 percentuálnych bodov nad príslušnú základnú úrokovú sadzbu od okamihu vzniku omeškania. Vyššiu náhradu škody možno požadovať, ak predávajúci preukáže výšku škody.

5. Zádržné právo je možné uplatniť aj v súvislosti s iným tovarom, ktorý je v dispozičnej právomoci predávajúceho (napr. následné objednávky).

6. Ak sa predávajúci dozvie o okolnostiach, ktoré spochybňujú bonitu kupujúceho, najmä ak kupujúci pozastaví platby, je v omeškaní s platbou viac ako dva mesiace a pod., je predávajúci oprávnený priznať celý zostávajúci dlh. splatných a požadovať zálohové platby alebo poskytnutie zábezpeky v plnej výške hodnoty objednávky.

7. Ak kupujúci neuskutoční splatnú platbu napriek primeranej dodatočnej lehote, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a následných objednávok.

8. V prípade odstúpenia Predávajúceho zanikajú okamžite dodacie a plnenie povinnosti Predávajúceho v rozsahu dotknutom vyhlásením o odstúpení. Kupujúci vráti už prijaté služby do sídla Predávajúceho a prípadne prevedie ich vlastnícke právo.

9. Ak Kupujúci sám alebo tretia osoba poruší bod II.9 týchto Všeobecných obchodných podmienok, Predávajúci môže požadovať paušálnu náhradu škody vo výške 500.00 EUR (škoda spôsobená zmätením trhu) v každom prípade porušenia. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si vyššie škody alebo kupujúci doložiť menšie škody.

XIII. Jurisdikcia, rozhodné právo, doložka o oddeliteľnosti

1. Ak je Kupujúcim obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny fond podľa verejného práva, je Berlín jediným súdnym miestom pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

2. Ak kupujúci, bez ohľadu na predchádzajúci odsek 1, nemá všeobecnú súdnu právomoc v Nemecku alebo ak kupujúci po uzavretí zmluvy premiestnil svoje miesto bydliska alebo obvyklého pobytu mimo územia Nemecka, sú miestne príslušné súdy podľa sídla Na rozhodnutie vo veci samej je výlučne kompetentný predávajúci.

3. Nemecké právo sa použije s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a nemeckého medzinárodného súkromného práva.

4. Ak by boli jednotlivé ustanovenia neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Zmluvné strany nahradia neplatné ustanovenie platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.